+420 702 100 800
Přeskočit navigační odkazyÚvodní stránka > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky webové služby „realitni-andele.cz“

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky webové služby realitni-andele.cz (dále jen „VOP“) se uplatní pro závazkové vztahy uzavřené Klientem (viz níže odstavec 4) s obchodní společností REALITNÍ ANDĚLÉ s.r.o. se sídlem Oderská 172, Vítkov 749 01 identifikační číslo: 29443610, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53642(dále jen „RA“).
2) RA jsou provozovatelem a správcem webové služby realitni-andele.cz, dostupné na internetové adrese (URL) https://www.realitni-andele.cz, která je aktivní pro Klienta po Registraci a přihlášení do jejího webového rozhraní (dále jen „Služba“). Služba spočívá ve zprostředkování příležitostí uzavírání závazků na trhu s realitami. Webem se pro účely VOP rozumí veřejně přístupné internetové prostředí na adrese https://www.realitni-andele.cz bez nutnosti přihlášení či registrace. RA mohou na základě živnostenského zákona provozovat služby, které jsou předmětem VOP.
3) Nemovitostí se pro účely VOP rozumí věc nemovitá ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) nacházející se na území České republiky, která není vyloučena z obchodování (právního nakládání) ve smyslu právního řádu České republiky, a její vlastník je oprávněn s ní, byť s určitými omezeními (zejm. insolvenční nebo exekuční řízení), nakládat, tj. zejména ji zcizit anebo přenechat k užívání. „Zcizením“ je ve VOP označován primárně prodej a „přenecháním k užívání“ primárně pronájem nebo propachtování. Oba pojmy však plně zahrnují všechny jejich podoby ve smyslu občanského zákoníku.
4) Klientem se pro účely VOP rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která aktivně využívá Službu tím, že je vlastníkem jedné nebo více Nemovitostí, které ve Službě nabízí k zcizení nebo k přenechání k užívání, nebo osoba, která je oprávněna za vlastníka Nemovitosti v této věci jednat, a která splní níže uvedené podmínky registrace. Klientem se rozumí také osoba, která aktivně využívá Službu tím, že závazkové příležitosti uvedené v předchozí větě ve Službě aktivně (tj. po registraci do Služby) vyhledává. Klientem nesmí být Realitní makléř (viz níže odstavec 6).
5) Uživatelem se pro účely VOP rozumí jakákoliv osoba, která pasivně využívá Služby. Pasivním využitím se rozumí zejména prohlížení té části obsahu Služby, která je veřejně přístupná na Webu a není tak přístupna pouze Klientovi nebo RA.
6) Realitním makléřem se pro účely VOP rozumí:
a) fyzická či právnická osoba, která podniká v oblasti nemovitých věcí,
b)osoba, která má majetkovou účast v podnikající právnické osobě, která je Realitním makléřem podle věty první tohoto odstavce,
c) osoba, která vykonává funkci statutárního orgánu či jiného orgánu v podnikající právnické osobě, která je Realitním makléřem podle věty první tohoto odstavce,
d) osoba v pracovně-právním vztahu s Realitním makléřem,
e) osoba v takovém závazkovém vztahu s Realitním makléřem, v rámci kterého mu jakýmkoliv způsobem pomáhá obstarávat obchodní příležitosti při jeho podnikání v oblasti nemovitých věcí, včetně smluvního vztahu neformálního.
Za Realitního makléře se též považují všechny osoby, jejichž registrace nebo elektronický provoz odesílaný na Službu pochází, byť i z části, z domény, Služby nebo IP adresy subjektu, jež splňuje definici Realitního makléře dle tohoto odstavce, nebo osoby, které by tuto definici splňovaly kdykoliv v období až 12 měsíců před okamžikem své registrace.
Za Realitního makléře se dále považují všechny osoby, které vystupují jako osoby (spolu)pracující (bez ohledu na povahu právního vztahu) s Realitním makléřem a osoby uvedené na Internetových stránkách příslušných Realitních makléřů s tím, že je případně na Klientovi, aby prokázal, že Realitním makléřem není. Za Realitního makléře se též považují všechny osoby, které provedou nebo hodlají nebo přislíbí provést úhradu jakékoliv Služby za osoby, které jsou Realitním makléřem dle VOP.
 

II. Registrace do Služby

1) Registrací do Služby se rozumí primárně elektronické sdělení osobních údajů o Klientovi směrem k RA, aby bylo možno klienta identifikovat jakožto účastníka závazkového vztahu s RA (dále jen „Registrace“). Registraci lze provést také pomocí externích poskytovatelů přihlášení, a to dle aktuálních možností uveřejněných ve webovém rozhraní Služby v sekci „přihlášení / registrace“.
2) Registrací do Služby dochází k právně závaznému uzavření smlouvy mezi Klientem a RA o poskytování Služby. Závazek = práva a povinnosti z této smlouvy pak vycházejí především z aktuálně účinného znění VOP a příslušných ustanovení občanského zákoníku jednak obecných a pak také speciálních pro příslušné typové závazky z právních jednání, nedojde-li k jinému individuálnímu ujednání. Registrací do Služby vzniká smluvní závazkový vztah, a to na dobu neurčitou.
3) Registrací do Služby Klient potvrdí své srozumění s VOP a také správnost svých zadaných osobních údajů. Službu je oprávněna používat pouze osoba plně svéprávná.
4) Existují 3 druhy registrace:
a) „Neregistrovaný uživatel“ - jakýkoli uživatel, který si prohlíží webové stránky www.realitni-andele.cz. Tento uživatel se nemusí registrovat, jsou mu však zobrazeny pouze částečné informace. Uživatel nemá možnost vkládat inzerci a nemůže využívat všechny možnosti Služby.
b) „Registrovaný Klient - neověřený“ - registrace je provedena na základě zaslaného potvrzovacího odkazu zaslaného Službou do emailové schránky Klienta. Registraci dokončí Klient potvrzením odkazu, čímž dojde k ověření správnosti jeho emailové adresy. Tuto registraci je možné provést také přihlášením přes účet externího poskytovatele – facebook.
c) „Registrovaný Klient - ověřený“ -tato registrace je umožněna Registrovaným - neověřeným Klientům, a to na základě jejich žádosti o zaslání ověřovacího kódu. Tuto žádost lze vygenerovat ve webovém rozhraní Služby v sekci „Můj profil“. Na Klientem zadanou Adresu zašle RA ověřovací dopis s kódem, který uživatel následně zadá do Služby - tímto dojde k ověření Uživatele.
5) Registraci je také možné provést pomocí služby „MojeID“, pokud Klient má v této službě zadány a povoleny všechny potřebné údaje pro Ověřenou registraci.
6) Klient uvede při Registraci své jméno a příjmení, adresu bydliště, profilovou fotku (nepovinné), své telefonní číslo a svou adresu elektronické pošty (e-mail). Tyto údaje slouží zejména k identifikaci Klienta, ke kontaktu Klienta s RA anebo s dalšími Klienty.
7) Ve Službě budou údaje o Klientovi uveřejněny následujícím způsobem a informace o ostatních Klientech budou zobrazeny následovně:
a) Neregistrovaný uživatel: anonymní uživatel, který si prohlíží Službu, kde mu jsou zobrazeny pouze částečné informace o Nemovitostech - nezobrazuje se adresa nemovitosti, mapa ani katastr nemovitostí. Z profilů Klientů mu bude zobrazeno pouze jméno a příjmení.
b) Registrovaný Klient - neověřený: může využívat všechny funkce Služby, bude mu však zobrazena pouze obec, kde se nabízená Nemovitost nachází. Z profilů Klientů mu bude zobrazeno pouze jméno, příjmení, email, popř. profilová fotka.
c) Registrovaný Klient - ověřený: může využít všech možností Služby, jsou zobrazeny veškeré zadané informace o nemovitosti vč. adresy a čísla popisného, a také jsou mu zobrazeny údaje ostatních Klientů.
8) Na základě provedené Registrace je Klient oprávněn prostřednictvím Služby zadávat, upravovat a odstraňovat svou vlastní nabídku Nemovitostí. Jiné věci nežli Nemovitosti není povoleno do Služby zadávat.

III. Služba RA

1) RA nabízí služby vedoucí k zprostředkování možnosti zcizení či pronájmu (propachtování) Nemovitostí, tedy zejména:
- uveřejnění inzerce Nemovitosti,
- webového prostředí, kde je možno komunikovat napřímo mezi nabízejícím a zájemcem o Nemovitost,
- telefonickou asistenci a sjednávání prohlídek, odborné nafocení nemovitosti, prohlídku nemovitosti, vytvoření dispozice nemovitosti, statistiky zájmu o nemovitost, párování nabídek a poptávek
- obstarání výpisu z katastru nemovitostí,
- příprava rezervační, kupní, nájemní či jiné smlouvy a související smluvní dokumentace vč. možného osobního projednání,
- zasílání smluv a jiných dokumentů kurýrní či poštovní službou,
- znalecký odhad ceny nemovitosti pro daňové účely vč. vypracování a podání Daňového přiznání z nabytí nemovitých věcí na místně příslušný finanční úřad,
- podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí,
- služba úschovy kupní ceny u banky či spolupracující advokátní kanceláře a související poradenství.
Rozsah těchto služeb odpovídá objednanému balíčku služeb, který je uveřejněn na webových stránkách www.realitni-andele.cz v sekci „Vzájemné porovnání balíčků“ (shodný obsah je proklinkutelný také z „Ceníku služeb“ a „Výběr služeb a srovnání cen“)
Dále může Klient využít doplňkových služeb zajišťovaných RA: stavební pasport nemovitosti, zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“), odborná inspekce nemovitosti.
2) Služba slouží ke zprostředkování nabídky a poptávky pomocí inzerce Nemovitostí. V rámci provozu této Služby umožňuje RA Klientům vkládat do Služby textové a obrazové informace, tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.
3) Vložením inzerce Nemovitosti uzavírá Klient dle VOP zprostředkovatelskou a příkazní smlouvu ohledně každé vložené Nemovitosti.
V rámci zprostředkovací smlouvy Klient potvrzuje svůj zájem o zprostředkování zadaného právního jednání (prodej, pronájem...) ohledně předmětné Nemovitosti skrze Službu RA, a to za podmínek VOP.
V rámci příkazní smlouvy Klient pověřuje RA, aby v rámci Služby činila pro Klienta vhodné kroky (faktické úkony) vedoucí k naplnění jeho zamýšlené dispozice s vloženou Nemovitostí - zejm. se jedná o inzerci Nemovitosti ve Službě nebo jiných inzertních portálech, podávání podrobnějších informací o Nemovitosti případným zájemcům nebo naopak podávání informací Klientovi o zájemcích o Nemovitost, provádění prohlídek Nemovitosti (po dohodě s Klientem).
Klient výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření jakéhokoliv smluvního závazkového vztahu podle těchto VOP byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje takový závazek uzavřít bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí internetová webová stránka Služby RA. Klient i RA tedy souhlasí s uzavřením zejm. zprostředkovatelské smlouvy, příkazní smlouvy anebo inominátní smlouvy o objednávce Služby, vše dle těchto VOP, jen prostřednictvím technických prostředků, to je bez nutnosti podepsat dotyčnou smlouvu nebo tyto VOP v listinné podobě. Uskutečněnou Registrací (neověřenou i ověřenou) Klient potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání tento Klient neodmítl a že s ním výslovně souhlasí a přijímá jej.
4) Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá jako nevýhradní, tedy Klient je oprávněn uzavřít prodej nebo pronájem Nemovitosti sám nebo prostřednictvím třetích osob, stejně jako činit veškeré kroky k uzavření transakce vedoucí.

IV. Pravidla Služby

1) Klient svým vložením Nemovitosti do Služby čestně prohlašuje, že je oprávněn s Nemovitostí patřičně disponovat (z titulu vlastnického práva, zmocnění apod.), Klient je na vyzvání RA povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů předložit doklad o právním titulu své dispozice s Nemovitostí.
2) Klient je povinen pro bezproblémové čerpání Služby RA zadávat inzerci dle pravidel a nastavení RA. V opačném případě RA neodpovídá za průběh Klientova čerpání Služby.
3) Klient se zavazuje zveřejňovat v rámci inzerce pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své údaje či inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. V opačném případě je RA oprávněna mimo jiné údaje zadané Klientem byť jen z části smazat. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Klient. RA odpovídá pouze za technický soulad zadaných a následně zobrazovaných údajů.
4) Klient se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude RA činit odpovědnou za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat zadaných Klientem prostřednictvím Služby.
5) RA si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit inzerci či inzerci smazat i bez udání důvodu v případě důvodného podezření na porušení VOP nebo právních předpisů, zejména však, pokud inzerce (její část):
a)je v rozporu s právním řádem,
b) je v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek,
c) svým obsahem odporuje oprávněným zájmům RA,
d) se jedná o nabídky Realitních makléřů.
6) Veškerá data zadává Klient do Služby ve formě inzertního sdělení na vlastní náklady a vlastními silami, a to v souladu s pravidly Služby (týká se balíčku ŠETŘÍM a CHYTŘE). V balíčku POHODLNĚ zadává inzertní sdělení na své náklady RA. Klient je oprávněn zadat objednávku prostřednictvím uživatelského rozhraní Služby. Klient se zavazuje, že se nebude jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup nebo manipulaci dat ve Službě.
7) V případě, že Klient je Realitní makléř a provede Registraci nebo zadá nabídku Nemovitosti do Služby (bez ohledu na její zveřejnění), vznikne RA vůči Klientovi nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 30000,-Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení VOP v této věci. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné majetkové či nemajetkové újmy vzniklé uvedeným porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta nezapočítává. RA je oprávněna dále veškerou inzerci takového Klienta smazat a zrušit jeho Registraci bez náhrady, rovněž následná nová Registrace mu může být odepřena.
8) Za započatý a účtovaný den se považuje vždy každý kalendářní den, ve kterém došlo k aktivaci a zveřejnění inzerátu ve Službě a dále každý kalendářní den, kdy bude inzerát zveřejněn ve Službě, a to vždy až do dne, kdy dojde k deaktivaci a ukončení zveřejnění inzerátu ve Službě.
9) V případě uskutečněné dispozice s Nemovitostí budou Klientem vložené údaje k Nemovitosti vč. komunikace s ostatními Klienty archivovány po dobu 3 let od okamžiku, kdy byla inzerce ve Službě deaktivována smazáním anebo přesunutím do Koše/Archivu.
Uložení v Archivu/Koši umožňuje Klientovi opětovné použití již dříve vložených údajů.
Přesunem Nemovitosti do Archivu/Koše dojde k jejímu stažení z aktivních Nemovitostí, a tímto se Nemovitost přestane zobrazovat ostatním Uživatelům/Klientům.
Po uplynutí archivační doby dojde k trvalému smazání údajů okolo Nemovitosti bez možnosti jejich obnovení.
Výše uvedená doba může být po dohodě Klienta s RA prodloužena.
10) Klient nese odpovědnost za správné označení třídy PENB vč. uvedení konkrétní hodnoty. V případě, že nemá zpracovaný PENB, je povinen zadat třídu „G“ a před zamýšlenou dispozicí s Nemovitostí jej nechat zpracovat – např. RA.
11) Některá osobní vyjednávání anebo prohlídky Nemovitostí mohou být uskutečňovány přímo mezi Klienty bez účasti RA. RA v takovém případě nenese odpovědnost za průběh takovýchto jednání/prohlídek.
12) Klient je oprávněn zveřejnit na Webu/ve Službě pouze takový inzerát, kde obdobný s totožnou Nemovitostí již v nabídce není. V případě potřeby aktualizace je povinen použít úpravu stávajícího v podobě editace údajů.
13) Nezbytným technickým prostředkem pro poskytování Služby jsou díky její neodmyslitelně elektronické podobě také tzv. Cookies. Uživatel i Klient budou při návštěvě Webu Služby na toto technicky upozorněni. Bez akceptace Cookies Služby ji není možné fakticky používat.

V. Finanční podmínky

1) Klient má na výběr z 3 níže uvedených balíčků, ke kterým si může přiobjednat doplňkové služby.
2) Balíček ŠETŘÍM: registrovaný Klient může aktivně používat Službu a bezplatně zveřejnit inzerát na webu: realitni-andele.cz. V případě objednání dalších služeb se cena řídí cenami dle příslušného balíčku uveřejněnými na stránce Vzájemné porovnání balíčků (Ceník služeb), se kterým má Klient možnost se vždy před objednáním Služby seznámit.
3) Balíčky CHYTŘE a POHODLNĚ: služby jsou zpoplatněny dle Ceníku RA, se kterým se má Klient možnost vždy před objednáním Služby seznámit. Klient část odměny platí zálohově a to formou 1-měsíční, 2-měsíční či více měsíční platby (dle individuálního výběru Klienta) určené na inzerci na vybraných inzertních serverech (Seznam inzertních portálů je uveden v Ceníku služeb). RA započítají zaplacené zálohy Klienta u konkrétní Nemovitosti a o tuto částku bude ponížena celková výše odměny RA. Maximální částka, o kterou lze ponížit celkovou odměnu RA, dle předchozí věty, je součet záloh za období 6 měsíců.
4) Ceny za služby poskytované RA jsou splatné následovně:
a) objednání doplňkových služeb balíčku ŠETŘÍM: jsou splatné v okamžiku závazného objednání služeb, tzn. v momentě dokončení a potvrzení objednávky,
b) objednání či prodloužení balíčku CHYTŘE a POHODLNĚ: zálohy jsou splatné v okamžiku závazného objednání služeb, tzn. v momentě dokončení a potvrzení objednávky. Výše zálohy je odvislá od lhůty, na kterou si Klient objednal či prodloužil balíček/inzerci. Zbývající část ceny uhradí Klient, poté co mu RA provede objednané služby.
Před potvrzením objednání služeb je Registrovaný uživatel/Klient dotázán, zda si skutečně Službu objednává a je informován o její ceně.
5) Cenu Služeb může Klient uhradit RA následujícími způsoby:
a) bezhotovostně převodem na účet RA115-1080840257/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s.   (dále jen „účet RA“),
b) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay, který je implementován ve Službě;
c) v hotovosti v provozovně RA na adrese Oderská 2, 749 01 Vítkov.
6) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví RA ohledně plateb za Službu fakturu. RA je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví RA Klientovi po uhrazení ceny Služby / odměny za Službu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
7) Aktivace balíčků CHYTŘE a POHODLNĚ, jsou aktivní až po zaplacení, tj. připsání příslušné částky na bankovní účet RA, popř. provedením online platby v rozhraní Služby prostřednictvím platební brány GoPay. Údaje o Nemovitosti budou zobrazeny na webu RA ihned po zadání.

VI. Některá další práva a povinnosti stran

1) Klient plně odpovídá za obsah veškerých údajů/informací, které zadá prostřednictvím Služby. Zadání nepravdivých nebo neúplných údajů může vést až k odpovědnosti za újmu (škodu) anebo k trestní odpovědnosti.
2) Žádný Klient nebo Uživatel nesmí prostřednictvím rozhraní Služby zasílat ostatním Klientům zprávy mající povahu nevyžádaných reklamních sdělení. V případě, že určitá osoba tento výslovný zákaz poruší, vznikne RA vůči této osobě nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 30000,-Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení VOP v této věci. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné majetkové či nemajetkové újmy vzniklé uvedeným porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta nezapočítává. RA je oprávněna dále veškerou inzerci takového Klienta smazat a zrušit jeho Registraci bez náhrady, rovněž následná nová Registrace mu může být odepřena.
3) Klient není oprávněn zpřístupnit své přístupové údaje třetím osobám. V případě, že Klient třetí osobě takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese pak odpovědnost za případné zneužití rozhraní Služby nebo za zneužití své identity.
4) Klient/Uživatel nesmí jakkoliv zasahovat do integrity Webu nebo Služby, nebo narušovat jejich bezpečnost či funkčnost. Klient/Uživatel smí užívat Web nebo Službu a jejich obsah způsoby, které jsou výslovně povoleny.
5) Uživatelé/Klienti nesmí užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy, které by mohly narušit Web, Službu nebo infrastrukturu RA.
6) RA má právo zrušit Registraci Klienta, který závažným způsobem porušuje pravidla Služby (zejm. VOP), a to i bez předchozího upozornění, a bez náhrady. RA má právo z důvodu ochrany Služby blokovat přístup do Služby.
7) Klient bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho Nemovitostech zveřejňované na Webu a ve Službě jsou přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Webu a Služby a dalších internetových serverů či služeb, na které RA inzerci exportuje. Dále Klient bere na vědomí, že výše zmíněné údaje o jeho Nemovitostech mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech RA, s čímž výslovně souhlasí.
8) Klient může kdykoli zrušit svoji Registraci, tedy vypovědět tento smluvní vztah, a to písemně zasláním výpovědi na adresu RA nebo e-mailem na adresu elektronické pošty: info@realitni-andele.cz. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc, počíná běžet 1. dnem měsíce následující po doručení výpovědi. Vzor výpovědi naleznete zde.
9) V případě, že dojde ke změně údajů, které byly uvedeny při Registraci, je Objednatel povinen je neprodleně aktualizovat v rozhraní Služby v sekci „Můj profil“. Změnu korespondenční adresy lze provést novou žádostí o registraci nebo doložením nové korespondenční adresy (např. kopie dokladu SIPO či jiného dokladu prokazující autentičnost korespondenční adresy).
10) RA je oprávněna pozastavit či odmítnout poskytování Služby v případě neúplně uhrazených plateb či při nemožnosti identifikace platby. RA je oprávněna k pozastavení či odmítnutí Služby v případě, že eviduje dlužné částky Klienta po splatnosti i na jiných službách či produktech poskytovaných RA.
11) Klient svojí Registrací = souhlasem s VOP výslovně žádá RA o to, aby RA poskytla Klientovi služby plynoucí ze smlouvy o poskytování Služby (zahrnující také dílčí smlouvy - zprostředkovatelskou, příkazní...) již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
12) Na obce a bytová družstva se ustanovení VOP o Realitních makléřích nevztahují, nedojde-li z jejich strany k jinému porušení VOP. Právnické osoby provádějící správu nemovitostí si mohou s RA tuto výjimku písemně sjednat.

VII. Spolupráce s Partners

1) RA při poskytování Služby otevřeně spolupracují s obchodní společností Partners Financial Services, a.s., se sídlem: Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 27699781, zapsanou do obchodního rejstříku 18. července 2007 u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12158 (dále jen „Partners“). Pro klienta má tato skutečnost pozitivní význam v tom, že může využít nabízených služeb Partners k financování svých dispozic s Nemovitostí v rámci Služby RA.
 

VIII. Omezení odpovědnosti a ohlašování vad Služby

1) RA neodpovídá za újmu, která by Uživateli/Klientovi vznikla v důsledku nemožnosti využívání Webu nebo Služby, nebo ztráty dat.
2) RA neodpovídá za správnost a úplnost údajů zveřejněných na Webu/ve Službě ani za obsah jednotlivých inzerátů zveřejněných na Webu nebo ve Službě. RA tak také neodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených v inzerátech ani za plnění povinností stran z realizované inzerce. Uživateli/Klientovi nevzniká vůči RA nárok na náhradu újmy v souvislosti s protiprávním jednáním Klienta.
3) RA negarantuje Uživateli/Klientovi dostupnost služeb Webu nebo Služby, a vyhrazuje si právo přerušit provoz Webu, Služby nebo poskytování služeb souvisejících, a to zejména pro účely aktualizace a úprav. RA neodpovídá za újmu způsobenou nefunkčností Webu nebo Služby.
4) Klient má právo nahlásit RA vadu, tj. částečnou nebo úplnou nefunkčnost Služby, a to:
- na telefon: 702100800,
- na email: info@realitni-andele.cz,
- na adresu: REALITNÍ ANDĚLÉ s.r.o., Oderská 172, 749 01 Vítkov.
V případě, že nebude možno ze strany RA zjednat okamžitou nápravu, bude Klient posléze informován o přijetí jeho hlášení spolu s případnými doprovodnými informacemi o stavu nahlášeného problému. Forma komunikace RA s Klientem v těchto věcech bude záviset na kontaktních údajích, které Klient RA poskytl, primárně však elektronickou poštou.
Bude-li řešení problému spočívat v prostém znovuobnovení funkčnosti Služby do původního stavu, nemá RA povinnost informovat o tomto Klienty individuálně, když postačí zveřejnění této informace na Webu.

IX. Ochrana osobních údajů

1) Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 101“)Klient svou registrací výslovně stvrzuje seznámení se s podmínkami zpracování svých osobních údajů v souvislosti se Službou RA, a to za podmínek dále uvedených.
Klient bude v rámci Registrace technickými prostředky při výslovném souhlasu s VOP zvlášť upozorněn na informace ohledně zpracování osobních údajů, což zabrání nahodilému nebo záměrnému přehlédnutí těchto důležitých ustanovení VOP.
Toto prohlášení Klienta a případný souhlas s dalším zpracováním jeho osobních údajů (viz níže) se vztahuje na osobní údaje zadané při Registraci i později v rámci využívání Služby.
2) RA tímto výslovně klienta poučují, že ke zpracování jeho osobních údajů v souvislosti se závazky vznikajícími přímo z uzavření smlouvy o poskytování Služby (vč. případných subsidiárních smluv - např. zprostředkovatelská, příkazní…) dochází bez nutnosti jeho souhlasu. K možnosti legálního zpracování osobních údajů pro účely naplnění závazků ze smlouvy o poskytování Služby dochází přímo ze zákona 101. S tímto musí Klient počítat již při vyplňování svých údajů při Registraci, popř. kdykoliv později, jinak není možno Službou využívat.
3) Zpracování osobních údajů Klientů je RA prováděno v souladu Zákonem 101. RA má své zpracovávání osobních údajů v souvislosti se Službou registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů, což je možno si ověřit ve veřejné databázi tohoto Úřadu.
4) Osobní údaje v souvislosti se Službou budou zpracovávány kromě RA také třetí osobou - externím zpracovatelem, konkrétně jde o obchodní společnost INTERNET CZ, a.s. IČ 26043319 sídlem Ktíš  2, 384 03. provozující webový hosting forpsi. Dojde-li ke změně zpracovatele, budou Klienti bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informováni.
5) RA osobní údaje Klienta předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud). Za příjemce je považován
i zpracovatel osobních údajů.
6) Klient prohlašuje, že pokud RA v souvislosti s poskytováním Služby poskytl osobní údaje třetích osob, činí tak na základě právního titulu v souladu se Zákonem 101. V opačném případě se vystavuje odpovědnosti za neoprávněné nakládání s osobními údaji a RA by v takovém případě za takové nakládání s osobními údaji nenesla žádnou odpovědnost.
7) RA je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněna používat elektronickou adresu a telefonní číslo Klienta za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již Klientovi poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona 101 je RA dále oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu
a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření případného nesouhlasu Klienta. Toto vyjádření nesouhlasu lze nejjednodušeji učinit ve formě odpovědi na jakékoli z těchto sdělení, dle instrukcí zde uvedených. Toto ustanovení ani ustanovení odst. 8 se nevztahuje na sdělení RA provozního charakteru anebo na situace kdy má RA povinnost své Klienty o něčem informovat.
8) Klient bude mít možnost v rámci Webového rozhraní Služby (ne)souhlasit také se zasíláním dalších reklamních sdělení RA nebo jeho partnerských subjektů. Tento souhlas je výslovný a dobrovolný a není podmínkou pro poskytnutí Služby. V takovém případě Klient nemá právo na odstoupení od smlouvy ani
dle občanského zákoníku (§ 1837 písm. a)).
9) Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě.
10) Klient má právo požádat RA o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána.
11) Klient, který se domnívá, že RA nebo třetí osoba jako správce nebo jiná osoba, která pro RA zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby RA nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost Klienta shledána oprávněnou, RA neprodleně odstraní závadný stav. Pokud RA nebo příslušný zpracovatel žádosti nevyhoví, může se Klient obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Klienta obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
12) V rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě jsou ze strany RA zaznamenávány veškeré zprávy zasílané mezi jednotlivými Klienty prostřednictvím Služby a tyto jsou archivovány dle ust. IV. odst. 9.

X. Ustanovení o spotřebitelských smlouvách

1) Smlouva o poskytování Služby je uzavírána na dobu neurčitou a závazky z ní vzniklé skončí některým ze způsobů dle VOP nebo OZ. Dílčí subsidiární závazky ohledně zamýšlených dispozic s vloženými nemovitostmi jsou účinné vždy na dobu realizace těchto právních dispozic.
2) Veškeré ceny/odměny za jakékoliv součásti Služby, popř. též požadované platby, zálohy, způsoby platby jsou vždy předem dány Klientovi na vědomí prostřednictvím aktuálního Ceníku, který je přílohou VOP. Technicky je navíc nemožné dokončit Registraci bez seznámení se s VOP vč. jeho příloh.
3) Při realizaci takové právní dispozice s Nemovitostí, jejímž předmětem je zápis do katastru nemovitostí, je takový zápis zpoplatněn dle příslušných právních předpisů upravujících správní poplatky. Dojde-li v rámci Služby k převodu vlastnického práva mezi osobami, je takováto právní dispozice s Nemovitostí v zásadě zatížena daní z nabytí nemovitých věcí, a to dle příslušných daňových předpisů. Další vedlejší náklady mohou vzniknout při realizaci zamýšlené právní dispozice s Nemovitostí v rámci Služby, avšak tyto již se Službou přímo nesouvisí a záleží na individuálním případě, zdali vzniknou. Jedná se např. o náklady na PENB, náklady na zpracování znaleckého posudku nebo geometrického plánu apod. Klient tak musí počítat, že dle individuálních okolností nemusí být cena/odměna RA za Službu konečnou finanční částkou vynaloženou na realizaci své zamýšlené dispozice s Nemovitostí.
4) Klient svojí Registrací = souhlasem s VOP výslovně žádá RA o to, aby RA poskytla Klientovi služby plynoucí ze smlouvy o poskytování Služby (zahrnující také dílčí smlouvy - zprostředkovatelskou, příkazní...) již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě Klient nemá právo na odstoupení od smlouvy ani dle občanského zákoníku (§ 1837 písm. a)).
5) Při Klientově případném odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář, který byl zpracován dle příslušného prováděcího předpisu k OZ a který je přílohou VOP. Přijetí takovéhoto odstoupení prostřednictvím tohoto formuláře bude Klientovi ze strany RA bez zbytečného odkladu potvrzeno.
6) Pro případ Klientova odstoupení od smlouvy platí vzorové poučení pro tyto situace, které bylo rovněž vypracováno dle prováděcího předpisu k OZ a které je také přílohou VOP.
7) V případě Klientova odstoupení od smlouvy bude muset uhradit poměrnou část za plnění RA, které se mezitím již uskutečnilo.
8) Historie znění VOP bude ze strany RA archivována po celou dobu provozu Služby, takže Klient bude mít vždy možnost zjistit svá konkrétní práva nebo povinnosti plynoucí z jím uzavřené smlouvy o poskytování Služby.
9) Smlouvu o poskytování Služby lze uzavřít jen v českém jazyce. Stejně tak veškerá komunikace mezi Uživateli/Klienty probíhá v českém jazyce.
10) Smlouva o poskytování Služby je uzavřena technickým prostředkem ve Webovém rozhraní Služby mechanismem popsaným výše ve VOP. Mechanismus uzavírání smluv je záměrně nastaven tak, aby nemohlo dojít ke Klientově neseznámení se s důležitými informacemi ohledně svých vznikajících závazcích, leda by Klient při tomto procesu postupoval s hrubou nedbalostí, což by ovšem šlo k jeho vlastní tíži.
11) Klient má právo a zároveň povinnost neprodleně opravovat/aktualizovat své zadané údaje skrze Webové rozhraní Služby. Před dokončením Registrace bude mít Klient možnost si své zadané údaje zkontrolovat. Finální dokončení Registrace bude Klientovi odpovídajícím způsobem potvrzeno, a to vždy minimálně emailem a zprávou do profilu Webového rozhraní Služby.
12) Klient má právo odstoupit od smlouvy o poskytování Služby ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření.
Pro účinné odstoupení od smlouvy musí být možné z obsahu odstoupení ověřit soulad totožnosti Klienta dle údajů v jeho Profilu ve Službě, v opačném případě nemůže být odstoupení účinné. RA může po Klientovi
v souvislosti s odstoupením požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v OZ.

XI. Závěrečná ustanovení

1) Smluvní vztah založený mezi RA a Klientem vzniká Registrací a řídí se těmito VOP. Záležitosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, jakož i dalšími právními předpisy.
2) V případě, že by se některé ustanovení VOP stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení VOP.
3) Veškerý obsah Webu a Služby a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úpravy) a jejich příslušné části jsou chráněny autorským zákonem a dalšími předpisy z oblasti práva duševního vlastnictví, občanským zákoníkem a také trestním zákoníkem. Porušení autorských práv může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti.
Je zakázáno zejména úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na Webu ve Službě.
4) Dojde-li při poskytování Služby ke sporům, které se nepodaří vyřešit smírně, budou řešeny u obecných soudů v ČR. Pro případ, že Klient je podnikatelem využívajícím Službu při své podnikatelské činnosti, je místně příslušným soudem obecný soud podle sídla RA.
5) RA si, zejm. dle § 1752 OZ, vyhrazuje právo jednostranně přiměřeně změnit tyto VOP i bez předchozího souhlasu Klienta, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na Webu, a také toto znění rozešle do emailových a profilových schránek všech aktivních Registrací, a to do 7 dnů od prvotního zveřejnění na Webu. Nové znění VOP bude účinné nejdříve 1 měsíc po zveřejnění nových VOP na Webu,
a to pouze za předpokladu, že RA stihla výše uvedeným způsobem obeslat všechny aktivní Registrace. Nové VOP mohou svou účinnost nastavit na datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně VOP, bude na Webu zveřejněno nejméně po dobu 2 měsíců ode dne, kdy nové znění VOP vstoupí v účinnost. Klienti, kteří s předmětnou změnou VOP nesouhlasí, jsou oprávnění z titulu svého nesouhlasu se změnou VOP vypovědět smlouvu o poskytování Služby RA. Vzor výpovědi smlouvy.
6) Pro případ, že smlouva o poskytování Služby obsahuje mezinárodní prvek, sjednává se:
a) jako hmotné právo rozhodné pro závazek RA a Klienta: český právní řád,
b) jako procesní právo: český právní řád,
c) sudiště obecný soud ČR s místní příslušností dle sídla RA.
7) RA zveřejní na Webu své kontaktní, popř. korespondenční údaje. Neučiní-li tak, nebo vzniknou-li objektivní pochybnosti o těchto údajích (např. výpadek Webu), platí za tyto údaje dle obchodního rejstříku uvedené také v Čl. I. odst. 1 VOP.
8) Tyto VOP jsou účinné dnem:16.05.2016